Splošni pogoji poslovanja


SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA SPLETNE TRGOVINE

BEVO d.o.o. , Slamnikarska 4, 1230 Domžale, Slovenija, matična številka: 8458740000, davčna številka: SI 22662588

Gospodarska družba BEVO d.o.o se ukvarja z razvojem, proizvodnjo in prodajo veganske hrane.


SPLOŠNI DEL

1. Splošni pogoji poslovanja

1.1. Splošni pogoji poslovanja (v nadaljevanju splošni pogoji) družbe BEVO d.o.o. (v nadaljevanju Družba) so sestavni del vseh pogodb med Družbo in kupci izdelkov (v nadaljevanju tudi: stranke), ki poslujejo z Družbo.

1.2. Določila splošnih pogojev se uporabljajo tudi za vse pravno-poslovne izjave in druge storitve, ki izhajajo iz poslovanja med Družbo in stranko.

1.3. Predmetni splošni pogoji poslovanja so sestavljeni v skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov (ZVPot), Splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov (SUVP oz. GDPR), Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1), Zakonom o varstvu potrošnikov pred nepoštenimi poslovnimi praksami (ZVPNPP), Zakon o izvensodnem reševanju potrošniških sporov (ZIsRPS) in Zakonom o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1).

1.4. Uporaba pojmov:
- Stranka je fizična ali pravna oseba, ki je v pravno poslovnem razmerju z Družbo, ne glede na njeno pravno ali statusno obliko.
- Potrošnik je vsaka stranka, ki je fizična oseba in pridobiva ali uporablja blago Družbe za osebne namene oziroma za namene izven svoje poklicne ali pridobitne dejavnosti.
- Ponudba je enoten izraz za ponudbo v raznovrstnih oblikah, predračun ali drugo obliko predloga za sklenitev pogodbe, ki ga Družba ponudi stranki.
- Pogodba je sporazum v pisni obliki, ki je sklenjen med Družbo in stranko. Za sklenitev pogodbe se šteje tudi ponudba ali predračun, ki ga Družba pošlje stranki in ga stranka sprejme oziroma potrdi. Predmetni splošni pogoji so sestavni del vsake pogodbe.
- Predmet pogodbe so lahko vsi izdelki iz prodajnega kataloga Družbe.

1.5. Glede obveščanja stranke o dobavi, sklenitvi, odstopu ali spremembi pogodbe in vseh drugih informacij velja oddajna teorija. To pomeni, da se za dan obvestitve stranke šteje datum, ko Družba odpošlje obvestilo po komunikacijskem mediju.

1.6. Vsa obvešča stranke preko emaila.

1.7. Družba se zavezuje, da bo v vsakem trenutku na svoji spletni strani nudila sledeče informacije:
- Podatke o identiteti podjetja (ime podjetja, sedež, matična in davčna številka, podatki o vpisu v register z navedbo registra in številko vpisa)
- Kontaktne podatke (e- poštni naslov, telefonska številka)
- Informacije o osnovnih lastnostih izdelkov (vključno z informacijami o ponakupnih storitvah in jamstvih)
- Informacije o dobavljivosti izdelkov
- Dobavne pogoje (način, lokacija in datum dobave)
- Nedvoumno navedene cene, vključno s podatki o dodatnih davčnih in transportnih stroških
- Plačilne in dobavne metode
- Obdobje veljavnosti ponudbe
- Pogoje in roke za odstop od pogodbe
- Seznanitev z odgovornostjo za stvarne napake
- Podatke o pritožbenem postopku

1.8. Družba se zavezuje, da ne bo postavljala nobenih pogodbenih pogojev, ki bi bili nepošteni do potrošnika, v skladu z določbami ZVPot. Nepošteni pogodbeni pogoji so nični.


2. Uporaba splošnih pogojev poslovanja

2.1. Predmetni splošni pogoji so prednostni, torej v celoti nadomestijo manjkajoča, drugačna in nasprotujoča pogodbena določila med Družbo in stranko.

2.2. Predmetni splošni pogoji nadomestijo kakršnekoli splošne pogoje in druge dokumente stranke, razen če uporabo predmetnih splošnih pogojev Družba izrecno izključi v pisni obliki.

2.3. Splošni pogoji so sestavni del pogodb, sklenjenih med stranko in podjetjem. S sklenitvijo pogodbe se stranka v celoti strinja z vsebino predmetnih splošnih pogojev in potrjuje, da je v celoti seznanjena z vsebino predmetnih splošnih pogojev.

2.4. Predmetni splošni pogoji so dostopni na spletni povezavihttp://www.juicymarbles.com/eu/splosni-pogoji. Seznanitev s splošnimi pogoji poslovanja je možna tudi na poslovnem naslovu Družbe.

2.5. Oddaja veljavnega naročila v spletni trgovini družbe se šteje za sklenjeno pogodbo.

2.6. Splošni pogoji so za potrošnika zavezujoči le, če je bil pred sklenitvijo pogodbe ali ponudbe izrecno obveščen o njihovem obstoju.


3. Spremembe splošnih pogojev poslovanja

3.1. Ob morebitni spremembi splošnih pogojev postanejo spremembe za stranko zavezujoče z dnem, ko se z njimi seznani.

3.2. Šteje se, da je stranka seznanjena s spremembami v trenutku objave spremembe na spletni strani in ob potrditvi oddaje naročila. S tem se šteje, da stranka soglaša s spremembo splošnih pogojev.

3.3. Stranka, ki ne soglaša s spremembo splošnih pogojev, je dolžna v 2 dneh po seznanitvi s spremembami podati Družbi pisno izjavo o nestrinjanju. Če stranka v določenem roku ne sporoči svojega nestrinjanja s spremembami splošnih pogojev, se šteje, da se s spremembami strinja. V kolikor stranka poda izjavo, da ne soglaša s spremenjenimi pogoji poslovanja, ima Družba pravico, da odstopi od pogodbe.

3.4. V primeru, da bi bila posamezna določba v pogodbi ali splošnih pogojih neveljavna ali neizvedljiva ali če bi nastala pravna praznina, to ne vpliva na ostala določila v pogodbi ali splošnih pogojih, pri čemer sta pogodbeni stranki soglasni, da se namesto neveljavne ali neizvedljive ali neobstoječe določbe uporablja določba, ki je najbližja namenu ali cilju pogodbe.


4. Splošne določbe

4.1. Stranka je dolžna obvestiti Družbo o vseh podatkih in dejstvih, ki so pomembni za vzpostavitev in nadaljevanje pravno poslovnega odnosa, pri čemer so zlasti pomembni podatki o spremembi prebivališča ali sedeža stranke, spremembi lastniške strukture stranke, spremembi pravnoorganizacijske oblike stranke, nastop stanja, ki kaže na insolventnost (plačilno nesposobnost) stranke, ne glede na to, ali so podani zakonski pogoji za uvedbo stečaja ali prisilne poravnave in drugi podatki, dogodki in stanja, ki lahko vplivajo na pravno poslovno razmerje med Družbo in stranko.

4.2. Družba zbira nekatere osebne podatke strank. Vrste osebnih podatkov, namene njihove obdelave ter zakonske podlage za obdelavo ureja dokument Politika zasebnosti, ki je sestavni del splošnih pogojev poslovanja. Stranke se lahko seznanijo s Politiko zasebnosti na https://www.iubenda.com/privacy-policy/40957350.

4.3. Družba se trudi zagotavljati ažurnost informacij in podatkov v okviru spletne trgovine. Pri oglaševalskih sporočilih in v opisih izdelkov v spletni trgovini Družbe lahko pride do manjših odstopanj glede dejanskih lastnosti izdelka, ki ne zavezujejo Družbe. Družbo pa zavezujejo vse navedbe glede lastnosti blaga, ki so vključene v konkretni ponudbi oziroma pogodbi.  

4.4. Družba si pridružuje pravico do spremembe specifikacij ali informacij iz predhodne točke, brez predhodnega obvestila stranki, specifikacije in informacije pa so obvezujoče zgolj v primeru, če so določene v pogodbi.

4.5. Družbo pri poslovanju s potrošniki zavezujejo navedbe v oglaševalskih sporočilih o cenah, lastnostih blaga in garancijskih pogojih. Cene v oglaševalskih sporočilih so označene v evrih in vključujejo DDV.


5. Cene

5.1. Cene, prikazane na spletnem naslovu Družbe se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila.

5.2. Cene zavezujejo od trenutka, ko Družba pošlje stranki e-sporočilo glede potrditve naročila. V primeru, da je podatek o ceni napačen ali se med obdelavo naročila cene spremenijo, ima stranka pravico do odstopa od pogodbe.  

5.3. Pri poslovanju s potrošniki velja, da cene, ki so navedene v ceniku Družbe, vključujejo DDV. Družba bo stranki pred sklenitvijo pogodbe podala končno ceno, v katero bo vključen DDV.

5.4. Pogodba med Družbo in stranko se po uspešni oddaji naročila in njeni potrditvi shrani v elektronski obliki ter se shrani na strežniku Družbe. Stranki je pogodba dostopna na pisno zahtevo.

5.5. V primeru dostave izdelkov je standardna embalaža vključena v ceno izdelka. Stroške prevoza blaga podjetje lahko dodatno zaračuna po ceni, navedeni v ceniku.


6. Plačilne metode

6.1. Družba omogoča plačilo za izdelke na sledeče načine:
- Plačilo preko aplikacije PayPal na bančni račun Družbe
- Plačilo s plačilnimi (bančnimi oziroma kreditnimi) karticami (MasterCard, Visa,...) preko Stripe Inc.

6.2. Varnost osebnih podatkov in plačil je v domeni ponudnikov plačilnih storitev. Za vse ostalo Družba uporablja primerna tehnična in organizacijska sredstva za zagotavljanje varnosti in tajnosti osebnih podatkov ter plačilnih informacij.

6.3. V kolikor uporabnik ob naročilu izbere možnost plačila s plačilno kartico in plačilo ob naročilu izvede, preklic naročila po tem ni mogoč. Povračilo kupnine je možno samo v primeru, če predmet naročila uporabniku ni bil dostavljen, zaradi napake na strani ponudnika.


7. Izstavljanje računov

7.1. Družba pošlje stranki račun za naročeno blago na e-poštni naslov, ki ga stranka navede ob naročilu na spletni strani Družbe.

7.2. Dolžnost stranke je, da pred izvedbo naročila pregleda vse podatke in specifikacije naročila. Kasneje podani ugovori glede nepravilnosti izdanih računov niso upoštevni.


8. Lastništvo

8.1. Vsi zapisi, listine in druga dokumentacija, povezana s predmetom pogodbe, so in ostanejo v lasti Družbe tudi po sklenitvi pogodbe, razen če je Družba izdala pisno dovoljenje za uporabo tega gradiva. V primeru, da Družba izda soglasje za uporabo te dokumentacije, se stranka zavezuje, da bo omenjeno dokumentacijo uporabljala izključno za dogovorjene namene; prepovedana je reprodukcija, distribucija, spreminjanje, javno prikazovanje in predvajanje ter ostale oblike izkoriščanja brez pisnega soglasja Družbe. Stranka soglaša in je izrecno seznanjena, da omenjena dokumentacija predstavlja poslovno skrivnost Družbe.

8.2. Če v pogodbi med Družbo in stranko ni dogovorjeno drugače, si Družba pridružuje lastninsko, avtorsko ter sorodne pravice na vseh dokumentih, ki so potrebni ali zagotovljeni v zvezi s sklenitvijo in/ali izvrševanjem pogodbe.8.3. Družba je lastnik oziroma imetnik licence za vso intelektualno lastnino na spletni strani. Zaradi tega se le-ta ne sme uporabljati za komercialne namene. Če Družba ugotovi, da je stranka brez dovoljenja uporabljala intelektualno lastnino v njeni lasti, lahko Družba stranki prepove uporabo spletne strani, ob tem pa mora stranka vrniti ali uničiti vse materiale, ki jih je izdelala na podlagi navedene kršitve.


9.  Zaupne informacije

9.1. Pogodbe, sklenjene med Družbo in stranko predstavljajo zaupne podatke. Za zaupne podatke se štejejo tudi vsi podatki, ki jih Družba posreduje naročniku pred sklenitvijo pogodbe, kot so različni priročniki, navodila, tabele, ceniki, poslovni ali finančni podatki, ipd. Stranka se zavezuje, da bo za čas trajanja pogodbenega razmerja in še 5 let po njegovem prenehanju zaupne podatke Družbe zadržala v svoji sferi zasebnosti. V primeru kršitve te določbe je stranka odgovorna v skladu z veljavno civilno in kazensko zakonodajo.


10. Omejitev odgovornosti

10.1. Družba se trudi zagotoviti pravilnost podatkov, ki so objavljeni v spletni trgovini. Lastnosti izdelkov, rok dobave ali cena se lahko spremenijo tako hitro, da Družba ne uspe popraviti podatkov v spletni trgovini. V tem primeru bo Družba kupca obvestila o spremembah in mu omogočila odstop od naročila ali zamenjavo naročenega blaga.

10.2. Fotografije ne zagotavljajo lastnosti blaga. Družba si prizadeva zagotoviti natančne fotografije prodajnih izdelkov, vendar je potrebno vse fotografije jemati kot simbolične.

10.3. Družba si pridržuje pravico do začasne onesposobitve dostopa do spletne strani v primerih tehničnih težav ali vzdrževalnih del. V primeru pojavljanja tehničnih težav si Družba pridržuje pravico do preklica vseh naročil, izvedenih v obdobju pojavljanja tehničnih težav. V takih primerih bo Družba nemudoma obvestila stranko o tehničnih težavah ter posredovala navodila glede nadaljnjih postopkov. Stranka mora pred obiskom spletne strani Družbe na lastno odgovornost zagotoviti varnost svojih tehničnih sredstev za dostop do spletne strani in varnost uporabniških imen in gesel na spletni strani.

10.4. Družba si pridržuje pravico, da izjemoma odstopi od izvedbe naročila v primerih, ko naročeni izdelki niso več dobavljivi, če je ugotovljena povečana plačilna rizičnost kupca, ali če je prišlo do očitne napake v ceniku. V vseh takih in podobnih primerih bo stranka o morebitnem odstopu od pogodbe s strani Družbe nemudoma obveščena.

10.5. Družba si pridržuje možnost odstopa od pogodbe, če se ugotovi bistvena zmota v skladu z 46. členom Obligacijskega zakonika. To vključuje tudi očitne zmote v ceni.


11. Obravnava pritožb in reševanje sporov

11.1. Za razlago teh prodajnih pogojev ali pogodb, sklenjenih med Družbo in stranko, se uporablja izključno pravo Republike Slovenije. Pogodbeni stranki se zavežeta reševati vse spore na miren način, v primeru izčrpanja vseh izvensodnih poti za dosego sporazuma pa je za reševanje spora pristojno krajevno pristojno sodišče v Republiki Sloveniji glede na stalno ali začasno prebivališče stranke.

11.2. Skladno z zakonsko ureditvijo Družba ne priznava nikakršnega izvajalca izvensodnega reševanja potrošniških sporov kot pristojnega za reševanje potrošniškega spora, ki bi ga potrošnik lahko sprožil v skladu z Zakonom o izvensodnem reševanju potrošniških sporov.

11.3. Ponudnik, ki kot ponudnik blaga omogoča spletno trgovino na območju RS, na svoji spletni strani objavlja elektronsko povezavo na platformo za spletno reševanje potrošniških sporov (SRPS). Platforma je na voljo potrošnikom na spletni povezavi: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=SL Navedena ureditev izhaja iz Zakona o izvensodnem reševanju potrošniških sporov, Uredbe (EU) št. 524/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o spletnem reševanju potrošniških sporov ter spremembi Uredbe (ES) št. 2016/2004 in Direktive 2009/22/ES.

11.4. Družba spoštuje veljavno zakonodajo o varstvu potrošnikov. Družba zagotavlja učinkovit in zaupen sistem obravnavanja pritožb. Pritožbo je potrebno poslati na e-poštni naslov support.eu@juicymarbles.com.

11.5. Družba bo stranki v 5 delovnih dneh po prejemu pritožbe potrdila prejem ter obvestila stranko o poteku in trajanju pritožbenega postopka.


12. Odstop Družbe od pogodbe

12.1. V primeru kršitve določil pogodbe ali teh splošnih pogojev s strani stranke ima Družba pravico odstopiti od pogodbe brez nadaljnjih obvestil stranki. V takem primeru Družba na transakcijski račun stranke vrne morebitne vplačane zneske.

12.2. Družba ima pravico do odstopa od pogodbe, če stranka ne izpolnjuje svojih obveznosti, če stranka daje Družbi neresnične podatke, ki otežujejo ali onemogočajo izpolnitev pogodbe in če ne plača svojih obveznosti skladno s pogodbo in temi splošnimi pogoji.


13. Postopek oddaje naročila

13.1. Na spletni strani lahko stranka s klikom izbere možnost “dodaj v košarico”. Sistem nato izda obvestilo o uspešnem dodajanju izdelka v košarico željenega blaga. Ko sistem zabeleži dodani izdelek v košarici, se lahko stranka vrne v trgovino s klikom na ustrezen gumb ali pa nadaljuje s postopkom plačila.

13.2. Če želi stranka odstraniti določen izdelek iz nakupovalne košarice, lahko s klikom na ikono košarice (zgornji desni kot na začetni spletni strani) dostopi do dodanih izdelkov ter s klikom na ikono koš odstrani izbrani izdelek. Če želi stranka dodati nove izdelke v košarico, to stori s klikom na gumb “nadaljuj z nakupovanjem” in ponovitvijo postopka iz prehodnega člena.

13.3. Po potrditvi nakupovalne košarice z izbranimi izdelki sistem preusmeri stranko na obrazec s podatki. Za izvršitev naročila mora stranka pravilno izpolniti vsa polja razen tistih ki so označeno kot neobvezna. Sistem omogoča stranki, da shrani posredovane podatke v uporabniški račun za prihodnja naročila.

13.4. Uporabnik lahko izbira med zgoraj navedenimi načini plačila.

13.5. V primeru da ima uporabnik kodo za popust jo lahko ob oddaji naročila vnese v za to posebej označeno polje.

13.6. Uporabnik navede naslov za dostavo in izbere med zgoraj navedenimi plačilnimi metodami.

13.7. Pred oddajo naročila lahko uporabnik preveri in po potrebi popravi vse vnesene podatke v zvezi z naročilom, ki mu jih sistem izpiše po uspešni potrditvi vseh predhodnih faz postopka.  Uporabnik naročilo potrdi s klikom na gumb “Plačaj zdaj”, s tem pa se zaveže k izpolnitvi pogodbe in potrdi, da je zavezan k plačilu. V primeru, da je naročilo uspešno oddano, sistem izpiše številko naročila.13.8. Po uspešni oddaji naročila uporabnik prejme na svoj e-poštni naslov potrdilo o prejetju in potrditvi naročila.


14. Dobavni pogoji

14.1. Strošek dostave je vključen v ceno izdelka.

14.2. V primeru, da Družba zaradi nepredvidljivih razlogov blaga ne more odpremiti v obljubljenem roku, o novem dobavnem roku obvesti stranko preko posredovanih kontaktnih podatkov.

14.3. Družba v nobenem primeru ne odgovarja za nedobavo blaga iz razlogov, na katere nima vpliva. Družba si bo prizadevala storiti vse potrebno, da se dobava blaga opravi čim hitreje in da bo stranka sproti in redno obveščana o morebitnih zamudah dobave s strani dobavitelja.

14.4. V primeru, da stranka ne prejme naročenega blaga v dogovorjenem roku, mora Družbo pozvati na izpolnitev obveznosti in določiti dodatni rok za izpolnitev obveznosti. Če Družba tudi v dodatnem roku ne opravi dobave oziroma izpolni obveznosti, lahko stranka odstopi od sklenjene pogodbe in zahteva vračilo že vplačanih zneskov za nakup blaga.

14.5. Na dostavne roke za izdelke lahko med drugim vplivajo dejavniki, kot so prometni zastoji, prometne konice in vremenske razmere za kar Družba ne odgovarja.


15. Prevzem blaga

15.1. V primeru dostave blaga preko partnerskih ponudnikov dostavne službe je stranka dolžna prevzeti blago v skladu s pogoji izvajalca dostavne službe.


16. Pravica do odstopa od pogodbe

16.1. Potrošnik nima pravice do odstopa od naročila skladno z izjemo 5. odstavka 43.č člena Zakona o varstvu potrošnikov, ker gre pri naročilu za: dobavo zapečatenega blaga, ki ni primerno za vračilo zaradi varovanja zdravja ali higienskih vzrokov, če je potrošnik po dostavi odprl pečat in dostavo hrane, pri katerih se podjetje zaveže, da bo izpolnilo svojo obveznost ob točno določenem datumu ali v točno določenem roku;

16.2. Po potrditvi prejema naročila ni možna sprememba vsebine naročila oz. končnega zneska naročila, razen izjemoma z odobritvijo Družbe.


17. Odgovornost za stvarne in pravne napake

17.1. Podjetje se zavezuje povrniti plačano kupnino ali na kakršen koli način zamenjati izdelke, če ti ne izpolnjujejo specifikacij ali drugih zahtev, ki niso povezane s skladnostjo, navedene v opisu izdelkov ali oglaševanju, ki je na voljo v času ali pred sklenitvijo pogodbe (»napake«).

17.2. Družba odgovarja za stvarne napake, ki jih je blago imelo takrat, ko je nevarnost naključnega uničenja ali poškodovanja prešla na stranko. Ta trenutek praviloma nastane s prevzemom blaga.

17.3. Napaka je stvarna:
- če stvar nima lastnosti, ki so potrebne za njeno normalno rabo ali za promet;
- če stvar nima lastnosti, ki so potrebne za posebno rabo, za katero jo kupec kupuje, ki pa je bila prodajalcu znana oziroma bi mu morala biti znana;
- če stvar nima lastnosti in odlik, ki so bile izrecno ali molče dogovorjene oziroma predpisane;
- če je prodajalec izročil stvar, ki se ne ujema z vzorcem ali modelom, razen če je bil vzorec ali model pokazan le zaradi obvestila.

17.4. Stranka je dolžna nemudoma oz. takoj, ko je mogoče, pregledati predmet pogodbe, ugotoviti morebitne napake in jih zabeležiti. V nasprotnem primeru Družba ne upošteva stvarnih napak, ki niso skrite in so bile znane ali bi morale biti znane ob pregledu predmeta pogodbe.

17.5. Stranka je dolžna o očitnih stvarnih napakah obvestiti Družbo nemudoma po dolžnem pregledu, najkasneje v roku 48 ur po prejemu in takoj po dejanskem odkritju skrite stvarna napake. V nasprotnem primeru Družba ni odgovorna za omenjene napake.

17.6. Stranka je dolžna obvestiti Družbo o napaki v roku dveh mesecev od odkritja napake.

17.7. Podjetje odgovarja za napake, ki se pojavijo v šestih mesecih od dobave blaga. V primeru potrošniških pogodb pa v dveh letih od dneva dobave blaga.

17.8. Po obvestitvi Družbe o stvarni napaki mora Potrošnik Družbi omogočiti pregled blaga in v obvestilu o stvarni napaki natančneje opisati napako.

17.9. Neznatnih stvarnih napak Družba ne upošteva.

17.10. Če Družba ugotovi obstoj stvarne napake skladno s pravočasnim in pravilnim obvestilom potrošnika, ima potrošnik v zvezi z blagom pravico, da od Družbe zahteva:-   odpravo napake ali-   vrnitev dela plačanega zneska v sorazmerju z napako ali-   zamenjavo blaga z napako z novim brezhibnim blagom ali-   vrnitev plačanega zneska.

17.11.  Podjetje jamči, da v zvezi s predmetom pogodbe nobena tretja oseba nima lastninske pravice ali pravice avtorske ali industrijske lastnine, ki bi izključila, zmanjšala ali omejila pravice stranke. Družba zagotavlja, da so te pravice zaščitene s pogodbami, sklenjenimi med Družbo njenimi pogodbenimi partnerji.

Zadnja posodobitev: 1.1.2023